ماجول تعمیر و نگهداری و وب‌اپلیکیشن “فلیت ران” برای برنامه ریزی، کنترل و ثبت هزینه های خدمات تعمیر و نگهداری از ناوگان طراحی شده است. این بخش از نرم افزار را برای افرادی توسعه دادیم که می‌خواهند هزینه‌های عملیاتی ناوگان را کاهش دهند، از خرابی‌های اساسی جلوگیری کنند و زمان صرف شده در تعمیرگاه های خودرو را کاهش دهند. با استفاده از این اپلیکیشن، شما می‌توانید کنترلی فراگیر را بر روی انواع خدمات و هزینه‌ها از جمله قطعات یدکی، سرویس های دوره ای وسایل نقلیه و حتی عملکرد بر اساس کیلومتر داشته باشید. “فلیت ران” خدماتی را که ناوگان نیاز دارد همراه با سر رسید و هزینه‌ها آن به شما نشان خواهد داد