مدیریت ناوگان ناونگار (ویالون) به عنوان یک سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل، از ویژگی “مدیریت نیروی کار” برخوردار است که برای صاحبان کسب و کارها، امکان مدیریت بهینه‌تر و کارآمدتر از نیروی کار خود را ممکن مینماید. این ویژگی از طریق ارائه داده‌های دقیق درباره موقعیت و عملکرد خودروها و زمان‌بندی و بهره‌وری رانندگان، امکان برنامه‌ریزی بهینه و کاهش هزینه‌ها را برای صاحبان کسب و کارها ممکن می‌کند. همچنین، با استفاده از این ویژگی، سازمان‌ها قادرند به بهبود فرآیندهای کاری خود، افزایش بهره‌وری، و کاهش احتمال خطاها در مدیریت نیروی کار بپردازند. بعنوان مثال، با پردازش دقیقی مسافت سفرها، زمان رانندگی، زمان توقف در جا، زمان پارکینگ و توقف و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و محیطیف میتوان بهره وری تک تک واحدهای ناوگان را مورد ارزیابی قرار داد