نظارت بر کیفیت رانندگی رانندگان


برنامه “رانندگی مطمئن” به منظور بهبود ایمنی ناوگان، نگهداری کارآمد ناوگان، کاهش هزینه‌های سوخت مصرفی و افزایش ایمنی بار حمل شده توسط ناوگان طراحی شده است. تنظیمات انعطاف‌پذیر “رانندگی مطمئن”، امکان استفاده از یک مدل ارزیابی کیفیت رانندگی را بطور جامع فراهم می‌کند. این اپلیکیشن از داده‌های شتاب‌سنج‌ سخت‌افزاری ردیاب نصب شده روی واحد متحرک استفاده می‌کند

مدل ارزیابی بر مبنای شش معیار تخلف است که شامل شتاب‌ ناگهانی، ترمز شدید، حرکت مارپیچ و مانوور تند، سرعت غیرمجاز، رانندگی بی‌ محابا و یا تخلف سفارشی می باشد که با ضرایب قابل تنظیم قابل تعریف می باشد. با کمک این اپلیکیشن، هزینه‌های سوخت ناوگان بطور چشمگیری کاهش می یابد، ایمنی بار را تضمین میشود، عمر خودرو را افزایش یافته و کیفیت رانندگی پرسنل بهبود می یابد